Середа
19-12-18
05:17
Наші помічники.
Нам виповнилось..
Фільм про школу
Так ми працюємо!
ЗОШ №5 I-III ступенів м.Володимира-Волинського
Головна » Файли » Колосков С.Ю. » Колосков С.Ю.

Урок фізики вивчення нового навчального матеріалу (Колосков С. Ю. 2018)
07-11-17, 17:13

План – конспект

8-А

Тема: Електричний струм у металах.

Мета:

а) освітня: ознайомити учнів з перебігом явищ, пов’язаних з протіканням електричного струму в металевих провідниках; роз’яснення питання про мікроскопічну природу утворення струму в металах та швидкість поширення струму в провідниках; ввести поняття напряму струму і пояснити історично – умовні обставини його походження.

б) розвиваюча: розвиток в учнів нових знань, умінь і навичок при аналізі фізичних ситуацій, пов’язаних з самостійною роботою груп школярів над запропонованими в ході уроку проблемним підходом ( диференційовано) при актуалізації опорних знань раніше пройденого матеріалу і при закріпленні та узагальненні нового навчального матеріалу безпосередньо пов’язаного з явищем та поняттям електричного струму; вміння застосовувати знання учнями при роботі з ТЗН і дидактичним матеріалом.

в) виховна: виховати в учнів творчий підхід до розв’язування проблемних ситуацій; послідовність у виконаннях дій при аналізі фізичних задач; вичерпність в питаннях побудови відповідей на умови, поставлені в якісних задачах і узагальнюючих запитаннях; вміння гармонійно працювати в групах з товаришами, викликати інтерес до навчання та включити учнів в активний пізнавальний пошук.

Прилади і матеріали: гальванометр лабораторний, з’єднувальні провідники, джерело живлення шкільного типу, модель кристалічної гратки, набори металів, періодична система хімічних елементів.

Тип уроку: Урок нових знань.

Використана література:

 1. Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.-Х.: Вид-во «Ранок», 2016.-240 с.: іл., фот.
 2. Чеботарева А. В. Самостоятельные работы учащихся по физике в 7 классе. Дидактический материал. Пособие для учителей. М.: Просвещение: 1972. – 304 с.
 3. Коршак Є. В. Та інші. Фізика, 8 кл. Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. – К.: Ірпінь: 1999. – 192 с.
 1. Пеннер Д. И., Худайбердиев А. Программированные задания по физике для 6 – 7 классов средней школы: Дидактический материал. Пособие для учителей. М.: Просвещение: 1985. – 144 с.
 2. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики: Навч. посібник для учнів 7 – 8 класів серед. шк. – К.: Рад. шк. , 1991. – 208 с.
 3. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. - М.: Просвещение, 1993.
 4. Малафеев Р. И. Проблемное обучение физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1980.
 5. Тевлін Б. Л. Технологія проблемного навчання. // Фізика у школах України. //.№ 19 (23), 2004.
 6. Кіньколих М. Деякі аспекти проблемного навчання на уроках фізики. // Фізика та астрономія в школі.//. № 1, 2004ю
 7. Черкашенко Ж. Навчити учнів самостійній діяльності. // Шкільний світ. „Фізика”//. № 13 (169), 2003.

План уроку

 1. Організація класу. (1 хв.)
 2. Вступне слово вчителя. (2 хв.)
 3. Актуалізація опорних знань. ( 4 - 5хв.)

4. Самостійна робота учнів в групах за рівнем диференціації над

роздатковим матеріалом. ( 5 хв.)

5. Повідомлення результатів учнями про виконане ними завдання іншим

групам учнів, мета яких проконтролювати правильність виконання

цих завдань. ( 4 – 5 хв.)

 1. Вивчення нового навчального матеріалу. (7 – 8 хв.)
 2. Узагальнення та повторення вивченого на уроці. ( 4 хв.)

8. Домашнє завдання параграф № ...............

9. Групова діяльність учнів по виконанню запропонованих вчителем завдань,

пов’язаних з вивченим на уроці матеріалом та розв’язання учнями

проблемних ситуацій. ( 7 – 8 хв.)

 1. Оголошення результатів учнями по виконанню робіт. ( 5 – 6 хв.)
 2. Підсумки, висновки. ( 1 – 2 хв.)

 

 

Конспект уроку

На сьогоднішньому уроці ми разом узагальнимо та систематизуємо знання, отримані вами на минулих уроках; попрацюємо в групах; вивчимо нову тему ( повідомлення теми, мети та мотивації вивчення даного матеріалу вчителем); та намагатимемось розв’язати ряд проблем, пов’язаних з повторенням та вивченням матеріалу про електричний струм.

Насамперед треба з’ясувати, як ви підготувалися до сьогоднішнього уроку, тому пропоную усім разом пригадати та коротко розглянути матеріал попередніх тем.

Актуалізація опорних знань

 1. Що таке електричний струм?
 2. Як можна отримати струм у металевому провіднику?
 3. Яка дія струму підтверджує, що він існує?
 4. Що є спільного для існування різних видів електричного струму і який вчений виявив цю властивість своїм дослідом?
 5. Що таке струм провідності?
 6. Яким чином можна створити інерційний струм?
 7. Перелічіть відомі вам джерела електричного струму? Для чого вони необхідні?
 8. Що відбувається в джерелах струму?
 9. Чому сили, які виконують роботу в джерелах струму називаються сторонніми?
 10. Чим відрізняється акумулятор від гальванічного елемента?
 11. З чого повинно складатися найпростіше електричне коло?
 12. Чим відрізняється розімкнуте коло від замкнутого?
 13. Перелічити відомі вам дії електричного струму.
 14. Навести приклади різних дій електричного струму.
 15. Яка дія електричного струму пов’язана з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки?

 

Самостійна робота учнів в групах за рівнем диференціації над

роздатковим матеріалом.

А зараз вам пропонуються різної складності завдання, які вже лежать на ваших партах. Намагайтеся виконати ці завдання з дотриманням зазначених в них рекомендацій та своїх знань, які ми тільки – що узагальнили. Розпочинаємо працювати і по завершенні роботи пропоную відзвітуватися результатами перед іншими групами своїх товаришів.

Завдання першої групи

( самостійна робота учнів в групах)

Умови виникнення та дії електричного струму.

 

 1. Вказати, які дії струму використовуються в кожному з перелічених нижче випадках:

А) приготування їжі на електроплитці.

Б) освітлення кімнати електричною лампочкою.

В) використання електричної швейної машинки.

Г) хромування та нікелювання деталей.

Д) нагрівання води електрокип’ятильником.

Е) підйом деталей за допомогою електромагніта.

 

II. Гальванометр показує наявність електричного струму, якщо до його зажимів приєднати стальну і металеву дротини, а другими кінцями дротин проштрикнути лимон чи яблуко. Обґрунтувати це явище.

 

III. Чи можна вважати блискавку електричним струмом?

 

IV. Чому магнітний компас дає невірні покази, якщо поблизу нього розмістити провідник з електричним струмом?

 

V. Пояснити причину утвор6ення фульгуритів – шматків розплавленого кварцевого піску у місцях удару блискавки в пісчаний грунт.

 

 

 

 

 

 

Завдання другої групи

( самостійна робота учнів в групах)

Електричне коло та його складові частини.

 

I. Перерахувати, які прилади складають електричне коло, схема якого зображена на малюнку. Чи може йти струм в колі при вказаному на малюнку положенні вимикача?

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Чи буде горіти лампочка, якщо її приєднати лише до позитивного полюсу джерела струму? лише до негативного? до обох полюсів?

 

III. Чи будуть горіти лампочки, які увімкнені в коло, схема якого зображена на малюнку, якщо замкнути вимикач?

 

 

 

 

 

 

IV. Накреслити в зошиті схему такого кола, в якому можна викати і вимикати одночасно електричну лампу і дзвінок.

 

Завдання третьої групи

( самостійна робота учнів в групах)

Електричний струм. Джерела струму.

 

I. Які перетворення енергії відбуваються в ...

 1. гальванічному елементі?
 2. акумуляторі?
 3. термоелементі?
 4. фотоелементі?

А) Енергія світла перетворюється в електричну енергію.

Б) Внутрішня енергія перетворюється в електричну енергію.

В) Хімічна енергія перетворюється в електричну енергію.

 

 

II. Скласти тексти з висловлювань А, Б.

А. Найхарактернішою рисою ...

1. термоелемента ...

2. фотоелемента ...

3. акумулятора ...

4. гальванічного елемента ...

Б. є те, що ...

1. він створює струм при наявності різниці температур.

2. він після використання запасу його хімічної енергії розряджається і цей запас відновити не можна.

3. він після використання запасу його хімічної енергії розряджається, але цей запас можна відновити ( знов зарядити від джерела струму).

4. він дає струм при опроміненні світлом.

 

 

 

 

Вивчення нового навчального матеріалу

Ви вже знаєте, що метали у твердому стані мають кристалічну будову. Позитивно заряджені йони утворюють кристалічні просторові гратки, а в просторі між ними хаотично рухаються електрони, що втратили зв’язок зі своїми атомами, так звані вільні електрони.

Якщо до металевого провідника приєднати полюси джерела струму, то в ньому виникне електричне поле. Внаслідок цього вільні електрони, крім хаотичного, ще матимуть і рух у певному напрямі – це і є електричний струм провідності у металах.

Швидкість напрямленого руху вільних електронів дуже мала порівняно з швидкістю їхнього хаотичного руху – всього кілька міліметрів за секунду, проте електричне поле у провіднику поширюється зі швидкістю близько 300 000 км/с і практично всі вільні електрони майже одночасно починають рухатись у певному напрямі. Тому на практиці вважається, що струм виникає в усіх точках електричного кола одночасно. Ми просто не помічаємо, що електричне поле в провіднику виникає не одночасно, а поширюється від точки до точки, щоправда, з надзвичайно великою швидкістю, яка дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі і є найбільшою, що відома науці.

Якщо в металах електричний струм створюють вільні електрони, то в розчинах кислот, лугів, солей – йони, як позитивно, так і негативно заряджені. Під дією електричного поля позитивно заряджені частинки рухаються в одному напрямку, а негативно заряджені – в протилежному. В газах струм утворюють рухомі йони обох знаків, а також електрони.

У багатьох випадках ми говоримо не про напрям руху заряджених частинок, а про напрям струму. То який же він, цей напрям?

Цілком умовно та історично склалося так, що за напрям струму взяли той напрям, у якому рухаються (або могли б рухатися) позитивно заряджені частинки, тобто напрям від позитивно зарядженого полюса джерела струму до негативно зарядженого.

Цим правилом і користуються в сучасній науці і техніці.

 

 

 

Закріплення вивченого матеріалу (запитання до учнів класу)

 1. Як пояснити, що за звичайних умов метал електрично нейтральний (незаряджений), хоч до його складу входять і заряджені частинки?
 2. Як змінюється характер руху вільних електронів у металі, коли в ньому виникає електричне поле?
 3. Яка природа електричного струму в металі?
 4. Що мають на увазі, коли говорять про швидкість поширення струму в провіднику?
 5. Напрям руху яких заряджених частинок взято за напрям струму?
 6. Як напрям струму пов’язаний із зарядами полюсів джерела струму?

 

Групова діяльність учнів по виконанню запропонованих вчителем завдань,

пов’язаних з вивченим на уроці матеріалом та розв’язання учнями

проблемних ситуацій.

Тепер вашим групам будуть запропоновані інші завдання, які пов’язані з новим навчальним матеріалом та сприяють його швидкому та якісному засвоєнню, але тим не менше потребують творчого підходу і по їх виконанні ми будемо з вами судити про результативність нашого уроку та досягнення поставленої нами мети.

По виконанні робіт знов як і в минулий раз оголошуємо свої результати товаришам, які слідкуватимуть за правильністю їх розв’язання.

 

Завдання першої групи

I. Скласти текст з висловлювань А, Б, В.

А. 1. Хімічна дія струму ...

2. Теплова дія струму ...

Б. 1. залежить від його напрямку.

2. не залежить від його напрямку.

 • . Наприклад, ...

1. при вмиканні лампи до акумулятора можна не звертати уваги на полярність вмикання.

2. при заряджанні акумуляторів необхідно дотримуватись полярності вмикання, тобто позитивний полюс акумулятора приєднати до позитивного, негативний полюс - до негативного полюсу джерела.

 

 1. Використовуючи гальванометр, з’єднувальні провідники та джерело струму шкільного типу показати дослідом, що струм може мати різний напрям.

 

 

Завдання другої групи

 1. Яку швидкість мають на увазі, коли говорять про швидкість поширення електричного струму в провіднику?

А) Швидкість руху окремих електронів.

Б) Швидкість поширення електричного поля.

II. Що являє собою електричний струм в металах; електролітах?

А) Впорядкований рух електронів.

Б) Впорядкований рух позитивних і негативних йонів.

III. Використовуючи набори з металами та періодичні системи хімічних елементів виписати в зошит їхні назви та порядкові номери. На що вказують порядкові номери цих хімічних елементів?

 

 

Завдання третьої групи

 1. Який напрям електричного струму всередині гальванічного елемента чи акумулятора, що живить електричне коло? Відповідь обґрунтувати і оформити в зошиті.
 2. Накреслити за допомогою умовних позначень схему найпростішого кола і вказати напрям струму в усіх його ділянках.

 

 

 

Категорія: Колосков С.Ю. | Додав: машина
Переглядів: 67 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0