Неділя
18-11-18
06:35
Наші помічники.
Нам виповнилось..
Фільм про школу
Так ми працюємо!
ЗОШ №5 I-III ступенів м.Володимира-Волинського
Головна » Файли » Колосков С.Ю. » Колосков С.Ю.

Опис власного педагогічного досвіду (Колосков С. Ю. 2018)
07-11-17, 16:07

«Без індивідуального підходу залізо іржавіє,  не знаходячи застосування, стояча вода на холоді замерзає, а розум людини - чахне.»
            

Леонардо да Вінчі

 

1. Обґрунтування актуальності досвіду, практичне значення.

 

У ХХІ столітті Національна доктрина освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій. Останнє можливе лише за умови індивідуального підходу до кожної дитини. Індивідуалізація являє собою засіб, що дозволяє за рахунок організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання школярів відповідно їх нахилів.

Прогресивні педагоги минулого індивідуальний підхід розглядають як засіб просування кожного учня до нових рівнів розвитку.

2. Основна ідея досвіду, її інноваційна значущість.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема використання засобів індивідуального підходу для ефективності педагогічної роботи з учнями. Тому вивчення ефективності індивідуального підходу до учнів є важливим напрямом у моєму педагогічному дослідженні.

3. Опорні наукові і практичні дослідження.

У сучасній українській школі урахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні та вихованні – це не пристосування мети і змісту навчання і виховання до окремого учня, а пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особистостей з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистостей. На мою думку, індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей і обдарувань кожного учня. Такого підходу потребують насамперед важкі вихованці, малоздібні школярі, а також діти з чітко вираженою затримкою розвитку.

Від природи діти мають неоднакові інтелектуальні здібності. Тому шкільні програми передбачають створення однакових умов для розвитку задатків і здібностей усіх учнів, наявних у кожного в різному їх поєднанні. Для урахування індивідуальних відмінностей в інтелектуальному розвитку намагаюся керуватися принципом індивідуального підходу до кожного вихованця, організації диференційованого навчання.

4. Технології реалізації провідної педагогічної ідеї.

 1. Проведення олімпіад з основ наук.
 2. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.
 3. КВК, турніри, конкурси знавців, вікторини.
 4. Захист міжкурсових рефератів.
 5. Інтелектуальні аукціони.
 6. Змагання
 7. Ігрові тренінги
 8. Телерадіовікторини
 9. Міжшкільні факультативи, семінари.
 10. Творчі тренінги.
 11. Інтелектуальні марафони.
 12. Конкурси на першого учня школи; кращого учня напряму; кращого учня паралелі; кращого учня класу
 13. Щомісячні пізнавальні, комп'ютерні дидактичні ігри, ділові ігри.
 14. "Брейн-ринг"
 15. Конкурс "Розумники і розумниці".
 16. Розв’язання та самостійне складання ребусів, кросвордів, головоломок.
 17. Турніри знавців наук.
 18. Залучення до гуртків та мікрогуртків.
 19. Години самовдосконалення.

5. Аналіз результатів професійної діяльності.

Методична робота (виступи)

2013-2017 н. р.:

 1. Принципи і методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності на уроках фізики.(2013)
 2. Роль учителя в особистісно- орієнтованому навчанні.(2013)
 3. Історія виникнення технології формування творчої особистості. (2014)
 4.  Методика проведення лабораторних робіт.(2015)
 5. Технологія проблемного навчання на уроках фізики. (2015)
 6. Міжпредметні звязки на уроках фізики.(2016)
 7. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом активізації їх самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики.(2017)

Відкриті уроки (теми)

2013-2017 н. р.:

 1. Розв’язування задач на закони Ньютона. (2013)
 2. Визначення коефіцієнта корисної дії установки з електричним нагрівником.(2014)
 3. Визначення заряду електрона.(2014)
 4. Активність радіонукліда. Правила зміщення.(2015 )
 5. Тиск. Тиск твердих тіл. Способи зміни тиску.(2017)

Позакласні заходи (теми)

 2013-2017 н. р. :

 1. Фізичний брейн-ринг.(2013)
 2. Альтернативні джерела енергії.(2013)
 3. Використання комп’ютерних моделей у шкільному курсі фізики.(2014)
 4. Творці фізичної науки.(2015)
 5. Сучасна наукова картина світу.(2017)

Результати роботи з обдарованими

 2013-2014 н. р. :

 1. Жулковська Ольга (переможець міських олімпіад з астрономії серед 10-11 класів).
 2. Мартинюк Сергій (переможець міської олімпіади з фізики серед 8-их класів (3 місце)).
 3. Гладков Юрій (учасник проекту “ Мирний космос”, переможець обласної оліміади з астрономії (3 місце)).
 4. Динько Андрій (переможець міської олімпіади з астрономії (3 місце)).

Результати роботи з обдарованими

 2014-2015 н. р. :

 1. Люлька Юрій (7-А) – 3 місце у міській олімпіаді з фізики.
 2. Гладков Юрій (10-А)- 2 місце у міській олімпіаді з фізики
 3. Кревська Юлія (10-А) – учасник обласного турніру юних фізиків.

Результати роботи з обдарованими

 2015-2016 н. р. :

 1. Юрчук Дмитро(8-Б) – 3 місце у міській олімпіаді з фізики.
 2. Чайко Ірина (11-Б) –учасник обласного турніру юних фізиків.

Результати роботи з обдарованими

 2016-2017 н. р. :

 1. Деркач Андрій (7-А)   – 3 місце у міській олімпіаді з фізики.
 2. Демчук Олександр (9-А)  – 3 місце у міській олімпіаді з фізики.
 3. Кавкін Вадим (10-А) – учасник обласного турніру юних фізиків.
 4. Зверінський Андрій (10-А) – переможець міської олімпіади з астрономії, учасник обласної.
 5. Місай Аліна (11-А) – переможець обласного конкурсу « Енергія і середовище» (3 місце).

 

6. Проблеми та труднощі, шляхи їх подолання.

Метою роботи є кінцевий результат, який необхідно отримати. В даному випадку це покращення якості навчання, краще засвоєння учнями знань, формування умінь та навичок, задіяння кожного учня по його здібностях і можливостях.

Об’єктом дослідження виступає навчально-виховний процес діяльності педагогів та учнів.

Принцип індивідуального підходу до учнів дає змогу в умовах колективної навчальної роботи кожному учневі йти до володіння навчальним матеріалом своїм шляхом. Реалізуючи цей принцип, потрібно враховувати рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності. Щоб врахувати учнів, учитель повинен уважно вивчити кожного з них, знати їх індивідуальні інтереси. Мені здається, що саме в цьому полягає найбільша складність даної проблеми.

Найбільш ефективними шляхами подолання труднощів вважаю наступні:

а) можливiсть ставити перед учнями навчальнi завдання, що передбачають пошук;

б) створити передумови для використання комплексних розумових дiй;

в) навчальнi завдання розв’язуються у процесi сплкування членiв групи, що сприяє вихованню колективiзму, формуванню комунiкативних якостей, подiлу працi мiж членами групи;

г) учитель здiйснює керiвництво навчальним процесом опосередковано.

Проблема навчання обдарованих дiтей на сучасному етапі розвитку педагогічної думки актуальна. Обдарованi люди приносять велику користь суспільству та державі, є її гордiстю. Тому перед суспiльством, державою, школою i сiм’єю постає проблема навчання i виховання таких дiтей.

7. Власна точка зору на зміст освіти, викладання предмету.

Щодо обдарованих учнiв, то особливу увагу звертаю на такi моменти: повне задоволення запитiв найпiдготовленiших дiтей у поглибленому вивченнi предметiв на основi широкого ознайомлення їх iз сучасною наукою; створення умов для задоволення їх рiзнобiчних пiзнавальнях iнтересів i водночас для розвитку здiбностей, виявлених у певнiй галузi дiяльностi; забезпечення можливостей для широкого вияву елементiв творчостi в навчальнiй i позашкiльнiй роботi; залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам у навчаннi, в розвитку навчальних можливостей: запобiгання розвитку в них переоцiнки своїх можливостей, лiнощiв через систематичну недонавантаженiсть.

Форми роботи з цiєю категорiєю учнiв - груповi та iндивiдуальнi заняття на уроках i в позаурочний час, факультативи. Змiст навчальної iнформацiї для них  доповнюю науковими вiдомостями, якi вони можуть отримати в процесi виконання додаткових завдань за той самий час, що й iнші учнi, але за рахунок прискореного темпу обробки навчальної iнформацiї. У методах навчання цих учнiв мають превалювати самостiйна робота, частково-науковий і дослiдницькай шлях до засвоєння знань, умiнь та навичок. Контроль за їх навчаниям завжди спрямовую на постійно поглиблене вивчення навчального матерiалу, його систематизацiю, класифiкацiю, перснесення знань у новi ситуації, виявлення і розвиток творчих елементiв у їх навчання. Домашнi завдання для таких учнiв повиннi бути творчими.

Названi моменти в навчальних заняттях доповнюю системою позакласної та позашкiльної роботи (виконання учнем позанавчальних завдань, вiдвiдування занять гуртка або участь у масових тематичних заходах: вечорах, оглядах, конкурсах художньої, технiчної та iнших видiв творчостi та iн).

Завжди намагаюсь залучити дану категорію учнів до підготовки в обласних конкурсах, турнірах, захистах наукових робіт, Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», «Мирний космос» тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Колосков С.Ю. | Додав: машина
Переглядів: 64 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0